English Türkçe Bugün 28 Şubat 2017 Salı 05:17

Şekil ve Biçimler

ÖRNEK YAZI ŞABLONU (TEMPLATE) İÇİN TIKLAYINIZ

Hacim ve Ölçüler
- Makaleler 4.000 ile 10.000 kelime (alt sınır yaklaşık, 5 sayfa üst sınır 20-25 sayfa) sınırları arasında olmalıdır. Makaleler için makbul hacim 7.000-8.000 kelimedir.
- Kitap tahlilleri 1.500-2.000 kelime,
- Görüş ve düşünce kağıtları 500-2.000 kelime,
- Yorum ve raporlar 2.000-4.000 kelime arasında olmalıdır.

 

Times New Roman 11 punto, iki yana yaslı, tek satır aralığında, A4 sayfa yapısına uygun yazılmalıdır.

Kenar boşlukları, sağ: 4 cm, sol: 4 cm alt: 4,6 cm ve üst: 4,6 cm. ve cilt payı: 0 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Paragraflar bir sekme (tab) içeriden başlamalı (sekmeler 1,25 cm. olmalıdır) ve paragraf aralığı 6 nk, 1. seviye başlıklarda ise 12 nk boşluk, diğer seviye alt başlıklarda ise 6 nk boşluk, önce ve sonrasında olacak şekilde metin yapılandırılmalıdır.

Girintilerde daima sekme (tab: ok işaretli olan) tuşuna basılmalı, boşluk (uzun bar) kullanılmamalıdır. boşluk tuşu sadece kelimeler arasında kullanılmalıdır.

Sayfa numaraları sağ üst köşeye, yazar(lar)ın soyad(ları) sol üst köşeye 9 punto olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın başlığı Times New Roman 14 punto, kalın ve ortalı olarak yazılmalıdır. Altına yan yana yazar(lar)ın isim(ler)i yazılmalı ve bir dipnot açılarak (*) ilk sayfanın altında Times New Roman 9 punto olarak önce yazışma yapılacak irtibat yazarının; unvanı, bağlı olduğu kurum/kuruluş adresi (okul, üniversite, fakülte ve bölümler açık olarak belirtilmelidir.) ile e-ileti adresleri, sonra diğer yazarların unvanı, bağlı olduğu kurum/kuruluş adresi yer almalıdır. Türkçe çalışmalarda yazar isimlerinin altında 100-150 kelimelik bir Türkçe öz ve anahtar kelimeler (5 ile 10 arasında) yer almalı, ardından İngilizce başlık, abstact  ve key words verilmelidir. Her iki özde de Times New Roman 9 punto tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.

Teknik terimler tırnak içinde yazılmalı, yabancı sözcükler italik yazılmalıdır. Kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.

Bölümleme

Alt başlık kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Dergide en fazla beş seviye başlık kullanılmaktadır. Zorunlu olmadıkça beş seviyenin dışına çıkılmamalıdır. Başlıklara numara verilmemelidir.

Birinci Seviye

[İlk Harfler Büyük, ortaya dayalı, koyu, 12 nk boşluk (makalenin başlığı, Giriş, Sonuç vb. ana başlıklar)]

İkinci Seviye

[İlk Harfler Büyük, sola dayalı, koyu, 6 nk boşluk (makalenin ana alt başlıkları)]

Üçüncü Seviye

[1 sekme (tab) (1,25 cm sola), sadece İlk harf büyük diğer harflerin tamamı küçük, koyu, 6 nk boşluk]

Dördüncü seviye

[Sadece İlk harf büyük diğer harflerin tamamı küçük, sola dayalı, koyu, italik, 6 nk boşluk]

Beşinci seviye

[1 sekme (tab) (1,25 cm sola), sadece İlk harf büyük diğer harflerin tamamı küçük, koyu, italik, 6 nk boşluk]

Sıralamalarda her madde 1 sekme (tab) (1,25 cm) içeriden başlanarak numaralandırılmalıdır. Herhangi bir öncelik sırası gerek görülmüyorsa madde işaretlerinden (bullet) biri kullanılabilir.

Tablo, Şekil, Resim, Bağıntı, Hipotez, Alıntı

 

Test edilen her hipotez, hareket tarzı, senaryo, bağıntı vb. ayrı ayrı ifade edilmelidir. Bunlara ayrı numara verilmelidir (Hipotez 1 veya Hipotez 1a, 1b gibi). Hipotezler bir boşluk içeriden ve italik olarak yazılmalıdır. Örnek:

 

Senaryo 1: Xxxxx Xxxxx.

Tablolar, tablo başlığı üstte bulunacak şekilde, "Tablo 1." yazısı koyu, tablonun başlığı koyu olmayacak (normal) ilk harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak yazılmalıdır. Örnek:

Tablo 1. Xxxxx Xxxxx

Bağıntılarda da tablolarda kullanılan esaslar kullanılır.

Şekiller, şekil başlığı altta bulunacak şekilde, "Şekil 1." yazısı koyu, şeklin başlığı koyu olmayacak (normal) ilk harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak yazılmalıdır. Örnek:

Şekil 1. Xxxxx Xxxxx

Resimlerde de şekillerde kullanılan esaslar kullanılır.

Tablo, şekil ve bağıntıların numaralandırılmalarında "1 a, 1b" gibi alt numaralandırma yapılabilir.

Tablo ve şekil içeriği Times New Roman 10 punto olarak yapılandırılacaktır. İstatistikler için virgülden sonra üç haneden fazlası yazılmamalıdır. Metin içinde tablo, şekil ve bağıntılara gönderme yapıldığında parantez içinde ve 9 punto kullanılmalıdır. Örnek:

(Tablo 1)

Alıntılar 40 kelimeden daha az ise tırnak işareti içinde belirtilerek yazılmalı ve o ifadenin bulunduğu sayfanın numarası belirtilmelidir. Örneğin: (Öztürk, 2003: 147). Eğer 40 kelimeden daha fazla alıntı yapılması gerekiyorsa alıntı yapılan kısım, iki sekme (2,5 cm.) içeriden, tırnak içinde yazılmalı, en sonuna alıntı yapıldığı yerdeki sayfa numarası (s. 25) belirtilmelidir.

Ekler ve Notlar

Ekler, “EK-A”, “ EK-B” şeklinde sıralanmalı ve ek içinde “Başlıklar” bölümünde ifade edilen başlıklandırma kurallarına uyulmalıdır. Makalede EK'ler şu şekilde gösterilmelidir.

Metin içinde: Bkz. EK-A (9 punto, koyu)

Makale sonunda (Makaleden sonra, "Kaynakça"dan önce, kullanılmış ise "Notlar"dan önce):

Ekler/Eki (Sola dayalı, koyu, ilk harfi büyük, paragraf aralığı öncesinde 12 nk, sonrasında 6 nk)

EK-A (Xxxx Xxxxx) (Sola dayalı, ilk harfi büyük, paragraf aralığı öncesinde ve sonrasında 6 nk)

Dipnot vermekten olabildiğince kaçınılmalıdır. Yazar(lar)ın isim, ünvan ve kurumlarının yazıldığı dip not hariç olmak üzere, dipnot verilmesi gerekiyorsa numaralandırılarak makale sonunda "Notlar" kullanılmalıdır. Son notlar, makaleden sonra, varsa "EKLER/EKİ" bölümünden sonra, "Kaynakça"dan önce yer almalıdır. Örnek:

Notlar (Paragraf öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk)

Kaynakça (Paragraf öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk)

 

Göndermeler (Atıflar/referanslar)

Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numaraları. Örnekler:

Cümle içinde yazarın isminden sonra:.... Ergin (1963: 30) düşüncenin gücü hakkında..
Cümle içinde yazarın isminden sonra genel ifade ise:.... Ateş'e göre (1963: 27) toplumsal .......

Cümle sonunda:....kanıtlanmıştır (Doğan, 1974: 167-175).

Birden fazla yazar (4'e kadar):....olmuştur (Er, Sarp ve Demir, 1983: 37). (Aynı esere ikinci kez gönderme yapıldığında (Er vd., 1983: 58).
4 yazardan fazla ise:....başlamıştır (Engin vd., 2012: 178).

Yazarın aynı tarihli birden fazla eseri var ise:....Yıldırım (1974a:18-30; 1974b:75) bu konuda...........

Başka bir kaynaktan aktarmada: .....ulaşılmıştır (Özgür'den aktaran, Oktay, 2012: 57) (Oktay'ın eserinde Özgür'e ait eserin basım yılı ve bilginin alındığı sayfa yoksa)
Başka bir kaynaktan aktarmada: .....ulaşılmıştır (Özgür, 1961: 13'ten aktaran, Oktay, 2012: 57)

Cümle içince başka bir kaynaktan aktarmada: Tamer’in (2003: 26), Blau’dan (1964: 93) aktardığına göre...

Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya gönderme: .....(Abrams, 2000: 124; Sullivan ve Hellman, 1999: 89). (Çalışmalar alfabetik sıraya göre ve aralarına noktalı virgül konularak yazılmalıdır.)

Yazar ismi belirtilmemiş bir çalışmaya atıf:...... (Wall Street Journal, 2009), (Ticaret Bakanlığı, 1999: 43).

Elektronik kaynaklara atıf yaparken genel atıf kuralları geçerlidir (Yazar soyadı, yıl: sayfa). Eğer bu bilgi mevcut değilse, web adresi parantez içinde verilmelidir:......olmuştur. (http://www.unicef.org).

Yazarın başka tarihli eserlerine makale içinde atıf yapılmamış ise (Yazarın soyadı, sayfa numarası) şeklinde de atıf yapılabilir. 

Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar kaynakçada belirtilmelidir.

Kaynakça

Kaynaklar;  makalede olduğu üzere Times New Roman, 11 punto, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynağın ikinci satırı 2 tab içeriden başlamalıdır. Ana kaynak italik yazılmalıdır.

Atıflar yazar soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir.

Aynı yazar veya yazarların farklı çalışmalarında, çalışma tarihi daha eski olan önce yazılmalıdır.

Aynı yazarın veya yazarların aynı tarihlerdeki çalışmalarında “a”, “b” şeklinde harfler çalışmanın yapıldığı yılın yanına yazılmalıdır.

Kaynakça ile ilgili ayrıntılı hususlar için APA, (2009). Publication manual of American Psychological Association,6. baskıya (APA 6) bakınız.

 

Kitaplar

Brannick, M.T., Levine, E.L. ve Morgeson, F.P. (2007). Job and work analysis. London: Sage.

Bloch S. ve Whiteley P. (2010). Düz bir dünyada yöneticilik. (Çev. Ü. Şensoy), İstanbul: İş Bankası     

Yayınları.

Kitapta Bölüm

O'Reilly, C., Snyder R. ve Boothe J. (1993). Effects of executive team demography on organizational 

change. İçinde G. Humber ve W. Glick (Ed.), Organizational Change and Redesign: Ideas and Insights for Improving Performance (ss. 147-175). New York: Oxford University Press.

Makaleler

Levine, E.L., Ash, R.A. ve Bennett, N. (1980). Exploratory comparative study of four job analysis

methods. Journal of Applied Psychology, 3 (1), 524-535.

Yayımlanmamış çalışmalar

Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti gösterme

ilişkileri.(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Welch, K.E. (Baskıda). Technical communication and physical location: Topoi and architecture in     

computer classrooms. Technical Communication Quarterly,14(3).

Kongre bildirileri

Gürbüz , S. (2008). Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel performansa etkisi:

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu üzerinde bir araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon      Kongresi, 16-18 Mayıs, Antalya, 899-903.

e-kitaplar

Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency.

      http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index. (Erişim: 20 Eylül 2013).

Yazarı belli olmayan web sitesi makalesi

New child vaccine gets funding boost. (2001).

http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp (Erişim: 20 Eylül 2013).