English Türkçe Bugün 28 Şubat 2017 Salı 05:17

Kurallar

Genel Esaslar

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, hakemli bir dergi olup dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz) yayımlanır.

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, bölgesel ve küresel güvenlik ortamının ulusal güvenliğe olan etkilerini askerî bilimler bakış açısıyla inceleyen hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide benimsenen hakim yaklaşım; gerçeğin çok renkli, disiplinler arası, çok boyutlu bir olgu olduğu ve ancak tarafsız olduğu kadar derin ve geniş bir kavrayışla ortaya çıkarılabileceğidir. Bu kapsamda, dergide yer alan araştırmaların neredeyse tek ortak özelliği, millî güvenlik ve askeri bilimler bakış açısı ile ve stratejik bir yaklaşımla ele alınmalarıdır.

Dergide Türkçe veya İngilizce dillerinde bilimsel makaleler yayınlanır.

Yazar(lar)ın Sorumlulukları

Yazar(lar) çalışmalarının bilimsel etik kurallarına uygunluğunu ve yazıya ait yasal hakların tamamına sahip olduklarını teyit ederler.

Yazar(lar) yazılarını göndermeleri ile birlikte yayın haklarının tamamını Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'ne devretmiş ve derginin kurallarını kabul etmiş olurlar.

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'ne gönderilen yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve  gönderildiği esnada başka bir yayım organına yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin diğer bir sürümü, başka bir yayım organında değerlendirme sürecinde veya basılmak üzere ise, yazar makaleyi dergiye ilk gönderdiği aşamada editörleri doğrudan bilgilendirmelidir.

İstisnai durumlarda Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, Türkçeden başka dillerde daha önce yayımlanmış yazıları yayımlayabilir. Benzer şekilde daha önce yayımlanmış olan bir makalenin güncelleştirilmiş veya geliştirilmiş hali de Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi tarafından yayınlanabilir. Bu durumlarda; yazar(lar)ın başvuru aşamasında bunu belirtmesi ve ilgili yayın organından telif haklarını aldığına dair belgeyi editöre ibraz etmesi gerekir. Bu kapsamdaki yazıların başlık bölümünde dipnota atıf yapılarak makalenin daha önce yayınlanmış olduğunu belirtmesi gerekir.

Aksi belirtilmediği sürece Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'nde yayımlanan fikirler yalnızca yazarlara aittir. Başka hiçbir kurum ve şahsı bağlamaz.

Makalelerin Gönderilmesi ve Takibi

Makaleler, "www.milliguvenlikveaskeribilimler.com" da "yazarlar için" sayfasında yer alan "makale gönder" bölümü vasıtasıyla gönderilmelidir. Makalenin "alındı" mesajı bir hafta içerisinde yazar(lar)a ulaşmadıysa yazı işlerini (Tlf. 0312 489 18 02) aranmalı ve makalenin ulaşıp ulaşmadığını teyit edilmelidir.

Makalenin değerlendirme sürecinin her aşamasında yazarlar e-ileti adresleri vasıtasıyla bilgilendirilirler.

Yazar Tarafından Gönderilecekler

1.      Öz Geçmiş:

100-150 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olmalıdır.

Öz geçmişte şu bilgiler yer almalıdır: Doğum tarihi, bitirdiği üniversite(ler) ve tarihi, lisans üstü eğitim yaptığı okul ve tarihi, doktorasını yaptığı okul, yıl ve tez konusu, mezuniyet sonrası eğitimini yaptığı okul ve yıl, iş/idari deneyimi (gerekirse), akademik deneyimi (ders verdiği okul(lar), verdiği konferanslar, katıldığı önemli toplantı ve konferanslar, yürüttüğü önemli projeler, kitapları.

2.      İngilizce Özet (Summary):

Bu bölüm sadece Türkçe makaleler için uygulanacaktır. Makalenin başlangıç bölümündeki İngilizce özet (Abstract) bölümüne ilave olarak hazırlanır.

Bu bölümün hacmi 750-800 kelime civarında olmalıdır.

Bu kısım, kaynakçadan hemen sonra yeni bir sayfadan başlamalı ve başına " summary" yazılmalıdır. Bunun altında makalenin İngilizce başlığı yer almalıdır. Bunun altına yazarlarının isimleri ile İngilizce olarak çalıştıkları kurumlar eklenmelidir. Yazar(lar)ın e-ileti adresleri isimlerine dip not yapılarak verilmelidir. Genişletilmiş İngilizce özet, sadece; giriş (ıntroduction), yöntem (method), bulgular (results), ve sonuç (conclusion) bölümlerini içermelidir. Genişletilmiş İngilizce özet bölümü makalenin kelime sınırlaması (10.000 kelime) dışındadır.

3.      Makale:

- Makalenin hacminin 10.000 kelimeyi (yaklaşık 20-25 sayfa) geçmemesi arzu edilir. Makaleler için makbul hacim 7.000-8.000 kelimedir.

- Kitap tahlilleri 1.500-2.000 kelime,

- Görüş ve düşünce kağıtları 500-2.000 kelime,

- Yorum ve raporlar 2.000-4.000 kelime arasında olmalıdır.

Başlık Bölümü:

Bu bölümde, makalenin başlığı, yazar(lar)ın ad ve soyadları, soyadına dip not olarak ünvan, kurum ve e-ileti adresi, "Öz" ve "Abstract" (her biri azami 100-150 kelime), "Anahtar Kelime" ve "Key Words" (5-10 kelime) yer alır.

Metin Bölümü:

Bu bölüm, yazarın kurgusuna uygun alt bölümlemelerden oluşur. Yazının sonunda "Sonuç" ya da "Sonuç Yerine" bölümü olması tercih edilmelidir.

Üç kademeden daha fazla alt başlık kullanımından olabildiğinde kaçınılması uygundur.

Bu bölümde, tablo, şekil, resim ve harita kullanılabilir.

Göndermeler metin içinde paranteze alınarak, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilerek yapılmalıdır. Örneğin, (Başeren, 1999: 27). Dergide yer alan makalelerde, dergi Yayın Kurulunda yer alan yazarlara ve derginin önceki sayılarına yapılan gönderme (atıf) sayısı toplamı, makalede yer alan toplam gönderme sayısının % 20'sini geçmemelidir.

Son Bölüm:

Bu bölümde sırasıyla, "son not", "kaynakça" ve gerekiyor ise "ekler" bölümü yer alır.

Makale Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle şekil ve bilimsel yazı kuralları bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçemeyen makale hakkında yazara bilgi verilir.

Ön değerlendirmeyi geçen makaleler, yayın kuruluna sunulur. Yayın kurulu makale hakkındaki görüşünü editöre bildirir. Dergiye gönderilen makalelerin hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez. Bu husus doğrudan editörün yetkisindedir. Ön değerlendirme süreci yaklaşık 3-4 hafta içinde tamamlanır. Yayın kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde üç hakem tayin edilir. Bir makalenin değerlendirilebilmesi için en az iki hakem gereklidir. Bütün yazıların incelenmesinde "kör hakemlik" sistemi uygulanır (hakemler yazar(lar)ın kimliğini bilmezler.)

Hakemler makalenin konusunu oluşturan alanda çalışmış, seçkin bilim insanları arasından seçilir. Hakemler, asgari; anlaşılabilirlik, bilimsel etik, bilimsel kalite (araştırmanın derinliği, kalite, bilime katkı, özgünlük, yazarın sav(ları)nın kabul edilebilirliği), yazınsal yeterlilik (yazı üslubu, Türkçenin doğru kullanımı, yazının yapılandırılması, cümle ve paragraflar) ve kaynakça kullanımı gibi ölçütlere göre makaleleri değerlendirirler.

Kitap yorumları da makaleler gibi değerlendirmeye tabi tutulur. Yazarların, hakem raporu formatını incelemeleri önerilir. Hakem değerlendirmeleri, hakemin yazarın bilimsel çalışmasının geliştirilmesine yönelik katkılarıdır. Değerlendirme sonucunda hakem dört seçenekten birini tercih eder. Bunlar: 1) Yazının reddedilmesi 2) Yazının düzelmeler yapıldıktan sonra yeniden hakem tarafından değerlendirilmesi (bu durumda yazarın düzeltmelerinin hakem tarafından yeterli bulunması halinde yazı yayımlanabilir) 3) Yazının şekli düzeltmeler yapıldıktan sonra editörler tarafından kontrol edilerek yayımlanması 4) Yazının olduğu şekliyle yayımlanması.

Düzelme talep edilen yazıların, düzeltmelerinin 20 gün içerisinde yapılarak dergiye gönderilmesi gerekmektedir.

Makalelerin değerlendirme süresi genel olarak iki, üç aylık bir süre almakla beraber bu hususta kesin bir tarih verilmez.

Değerlendirme sürecini başarıyla geçen yazılar için yazar(lara), eserin yayınlamaya değer bulunduğu bildirilir. Yazının yayımlanmaya değer bulunması onun akademik değerini tescil eder. Eserin yayımlanması ise teknik bir konu olup yayın planına tabidir. Yayımlanmaya değer bulunmasına karşın yayın planının uygun olmaması nedeniyle yayımlanamayan makaleleri için yazar(lar)a durumu belirtir bir belge gönderilir.

Hakem Raporu Formatı

I. Şekil Ölçütleri

- Dergide istenen temel formata uygunluk

- Çalışmadaki şekil ve tabloların anlaşılırlığı

- Anlatımın açıklığı ve yazının kurgusu

- Dil, anlatım ve yazım kurallarına uygunluk

II.  İçerik Ölçütleri

- Araştırmanın amacı ve önemi açıkça  ifade edilmiş mi?

- Başlangıçta belirtilen yöntem ve planlar uygulanmış mı?

- Araştırmanın temel varsayımları ortaya konmuş mu?

- Literatür değerlendirilmesi yeterli mi?

- Kullanılan istatistiksel veriler yeterli ve amaca uygun mu?

- Varılan sonuç başlangıçta belirtilen amaçları tatmin ediyor mu?

III. Genel Ölçütler

- Çalışmanın özgünlük derecesi

- Konu ile ilgili yeni bir bilgi veya yaklaşım ortaya koyma derecesi (teori veya uygulamaya olan katkısı)

- Konunun akademik bir dergide yayınlanmaya uygunluğu 

- Çalışmanın alana katkısı